Ulm, 28.01.2018

Islamfeindlich motivierte Straftat

Volksverhetzung §130 StGB